தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

White Shade Kalash Table Wedding Invitation

White Shade Kalash Table Wedding Invitation

The invitation consists of:
  • 1 Envelope
  • 1 Page Holder
  • 2 Pages (Joint)
  • Religious Sticker Can Be Changed

Printing cost is additional.

Minimum 100 and multiple of 100

  • அட்டை உயரம்
  • அட்டை அகலம்
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு