தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Small Sized Premium Pastel Shade Invitation On A Textured Paper

Small Sized Premium Pastel Shade Invitation On A Textured Paper

The invitation consists of:
  • 1 Envelope
  • 1 Thick Page Holder
  • 2 pages 
  • 1 Customized Acrylic Golden plate
Printing cost is additional
Order Quantity : Minimum 50 and multiple of 50
  • அட்டை உயரம்
  • அட்டை அகலம்
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு