தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 3

Purple / Lavender Floral Pouch Style With Designer Cut Invitation

Purple / Lavender Floral Pouch Style With Designer Cut Invitation

The invitation consists of:
  • 1 Envelope
  • 1 Page Holder
  • 1 Vellum paper
  • 2 pages
  • 1 Custom Name Golden Acrylic Plate
Printing cost is additional
Order Quantity : Minimum 50 and multiple of 50
  • அட்டை உயரம்
  • அட்டை அகலம்
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு