தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

மலர் புடைப்பு வடிவமைப்புடன் கூடிய பிரீமியம் சதுர சிவப்பு அழைப்பிதழ் 1

மலர் புடைப்பு வடிவமைப்புடன் கூடிய பிரீமியம் சதுர சிவப்பு அழைப்பிதழ் 1

அழைப்பிதழ் வருகிறது
  • 1 கவர்
  • 1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
  • 2 தனி பக்கங்கள்
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 எண்கள் & 50 இன் பல மடங்குகள் மட்டுமே.

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்
  • அட்டை உயரம் 7.5 அங்.
  • அட்டை அகலம் 7.5 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு