தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

இறைவன் பாலாஜி திட பச்சை நிழல் அழைப்பிதழ்

இறைவன் பாலாஜி திட பச்சை நிழல் அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ் வருகிறது
  • 1 கவர்
  • 1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
  • 1 கூட்டுப் பக்கம்


குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு : 100 அளவு மற்றும் 100 இன் பெருக்கல்.

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்
  • அட்டை உயரம் 9.5 அங்.
  • அட்டை அகலம் 7.5 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு