தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

பொன் பொறிக்கப்பட்ட விநாயகர் சதுர் அழைப்பிதழ்

பொன் பொறிக்கப்பட்ட விநாயகர் சதுர் அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ் வருகிறது
  • 1 கவர்
  • 1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
  • 1 கூட்டுப் பக்கம்


குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 எண்கள்

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்
  • அட்டை உயரம் 7 அங்.
  • அட்டை அகலம் 7 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு