தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 4

Blue Shade Invitation

Blue Shade Invitation

The invitation comes with

  • 1 Cover
  • 1 Page Holder
  • 2 separate pages
  • Custom Gold Acrylic Name Plate

Minimum Order Quantity : 50 nos & multiple of 50's only.

Printing charges additional


  • அட்டை உயரம் 7 அங்.
  • அட்டை அகலம் 7 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு